EnVision Consulting Co., Ltd.
company profile product & service success story contact us

Product and Solution >

เป็นโปรแกรมการผลิต ที่พัฒนาโดยทางบริษัท โปรแกรมการผลิตนี้ได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 โดย EnProduction นับว่าเป็นระบบการผลิต หรือโปรแกรมการผลิต ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ัชั่นงานของการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planining) และ MRPII ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM Explosion, Auto Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Machine Maintenance และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชี Mac5 และ SAP B1 โดยมีรายละเอียดแต่ละระบบย่อยเป็นดังนี้

ระบบขายและวิเคราะห์การขาย
Sale Analysis
ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้า, ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ระบบจะทำการตรวจสอบสินค้าในคลัง และทำการจองสินค้าให้ลูกค้า
 • รับ Order ลูกค้า กรณีที่ไม่ได้มาจากการ Forecast
 • กำหนดราคาขายตาม Price List และมีการปรับเพิ่ม/ลด ราคา
 • จัดการเรื่องสินค้าค้างส่ง
 • จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร ได้แก่ ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี เป็นต้น

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปยอดขาย
 • รายงานรายละเอียดยอดขาย
 • รายงานเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน
 • รายงานกำไรขาดทุนจากการขาย
 • รายงานสินค้าค้างส่ง
 • MRP
  (Material Requirement Planning)
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องการใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป เพื่อให้ทันตามเวลาที่ต้องการใช้งาน
 • Forecast Order
 • Confirm Order
 • คำนวณแผนการใช้วัตถุดิบ โดยพิจารณาจากยอดOrder และสูตรการผลิต (BOM)
 • จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยดูจากยอดวัตถุดิบคงเหลือ ยอดค้างรับ เป็นต้น

 • ตัวอย่างรายงาน:
 • รายงานเปรียบเทียบยอด Forecast และConfirm Order
 • รายงานประมาณการสั่งผลิต
 • รายงานแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ระบบซื้อและวิเคราะห์การซื้อ
  Purchase Analysis
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลพนักงานซื้อ โดยระบบจะออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และทำการรับสินค้าเข้าคลัง
 • เปิดใบสั่งซื้อวัตถุดิบโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MRP โดยอัตโนมัติ
 • จัดการแผนการส่งสินค้าของSupplier
 • รับสินค้าจาก Supplier สามารถทยอยรับสินค้าได้
 • มีระบบตรวจรับสินค้าก่อนเข้าสโตร์จริง (Inspection)

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปการสั่งซื้อตามSupplier/สินค้า
 • รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าค้างรับ
 • รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อรายเดือน
 • รายงานประวัติราคาขายของSupplier
 • ระบบวางแผนการผลิต
  Capacity/Scheduling
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับกำลังการผลิตภายในโรงงานว่าแต่ละศูนย์งาน มีกำลังการผลิตแต่ละวันเท่าไหร่ สามารถกำหนดวันหยุดประจำปี, ประจำสัปดาห์ กำหนดกะการทำงานแต่ละวัน กำหนดเวลาทำงาน
 • คำนวณกำลังการผลิตที่จะต้องการใช้เปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีอยู่
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม Line หรือตามเครื่องจักรได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงานได้
 • จัดลำดับการทำงานในแต่ละใบสั่งผลิต โดยจัดลำดับในแต่ละเครื่องจักรที่มีการใช้งาน และมีการคำนวณในระดับชั่วโมงและนาที
 • คำนวณเป็นแผนการผลิตโดยระบุเวลาการทำงานให้กับพนักงานผลิต

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานกำลังการผลิตที่ต้องการใช้
 • รายงานกำลังการผลิตแยกตาม Line No. / เครื่องจักร
 • รายงานกำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงาน
 • รายงานแผนการเบิกใช้วัตถุดิบ
 • รายงานแผนการผลิตรายสัปดาห์
 • ระบบควบคุมการผลิต
  Shop Floor Control
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการผลิตโดยระบบงานสามารถเปิดใบสั่งงาน เพื่อทำการผลิต ระบบจะทำการเบิกวัตถุดิบหรือชิ้นงานไปทำการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วสามารถทำการโอนสินค้าเข้าคลังได้ สามารถคุมสินค้าระหว่างผลิตได้
 • รองรับการผลิตที่เป็นการประกอบ, เคมี, สี, บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • รองรับสินค้าที่มีสูตรการผลิตหลายสูตรในสินค้า 1 ตัว (BOM)
 • การกำหนดสูตร สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนได้ เช่น อัตราส่วนการผลิตต่อ 100 กก. เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องเป็นต่อ 1 ชิ้นหรือต่อ 1 หน่วยสินค้าสำเร็จรูป
 • สามารถกำหนด % เผื่อเสียหรือปริมาณเผื่อเสียของวัตถุดิบในแต่ละสูตรการผลิตได้
 • สามารถกำหนดหัวข้อในการ QA ของแต่ละสูตรการผลิต เพื่อใช้ในการควบคุมการผลิต
 • รองรับเส้นทางการผลิตของสินค้าที่มีหลายเส้นทางในสินค้า 1 ตัว (Routing)
 • สามารถกำหนดเครื่องจักรในแต่ละ Work Center ได้ ตามต้องการ
 • กำหนดเครื่องจักรได้ตามการทำงานแต่ละ Operation (Process)
 • สามารถเรียกดูโครงสร้างสูตรการผลิต ที่แสดงขั้นตอนการทำงานและOperation ที่มีการตัดวัตถุดิบในรูปกราฟฟิคได้ ทำให้ง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถกำหนดรูปแบบการ QA ได้ตามความต้องการ และทั้งเป็นค่ามาตรฐานหรือแบบช่วงที่มีค่าต่ำสุด-สูงสุด ได้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการ QA ของแต่ละใบสั่งผลิต
 • โปรแกรมสามารถเปิดใบสั่งผลิตให้กับสินค้าที่เป็น Semi- Product ที่เกี่ยวข้องของแต่ละJob ให้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการทำงาน
 • ในการเปิดใบสั่งผลิตสามารถเปิดตามจำนวนที่สั่งผลิตทั้งหมดเป็นหนึ่งใบ หรือแยกตาม Lot size การผลิตได้อัตโนมัติ
 • สามารถ Copy สูตรการผลิตและเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้ ณ ขั้นตอนที่ออกใบสั่งผลิตในแต่ละครั้งได้
 • ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลใบเตรียมเบิกวัตถุดิบแยกตามใบสั่งผลิต หรือแยกตาม Job ให้ได้ทันทีเมื่อมีการเปิดใบสั่งผลิต ทำให้ง่ายในการเตรียมวัตถุดิบ และใช้อ้างอิงในการเบิกวัตถุดิบได้เลย โดยไม่ต้องมาบันทึกการเบิกใหม่
 • การบันทึกผลผลิตสามารถระบุจำนวน ของดี ของเสีย ในแต่ละขั้นตอนการผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ได้ดี
 • สามารถระบุเหตุผลของเสียแยกตามจำนวนของเสียแต่ละจำนวนได้ และเหตุผลของเสียสามารถสร้างเป็นรหัสได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายงานของเสียได้เป็นอย่างดี
 • รองรับกรณี มีของดี ของเสีย และมีของประเภทอื่นที่เกิดขึ้นในการผลิต เช่น ของดีเกรดB , ของส่งซ่อม เป็นต้น สามารถบันทึกเก็บข้อมูลการผลิตนี้ได้
 • สามารถระบุเวลาการทำงาน , เครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้
 • กรณีวัตถุดิบที่ใช้ไม่เป็นไปตามสูตรการผลิต สามารถแก้ไขจำนวนที่ใช้จริงในแต่ละใบสั่งผลิตได้ ทำให้ทราบข้อมูลการใช้วัตถุดิบที่แท้จริงของแต่ละใบสั่งผลิต และระบบจะจัดเก็บผลต่างจากสูตรการผลิตไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตต่อไป
 • สามารถทราบสถานะการทำงานของแต่ละ Job No. หรือแต่ละ ใบสั่งผลิตได้ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
 • ระบบต้นทุนการผลิต
  Job Costing
  ระบบการจัดงานเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยจะทำการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้งาน ในแต่ละ Job และสามารถนำต้นทุนที่ไม่ใช่วัตถุดิบเข้ามารวมเป็นต้นทุนจริงได้
 • สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No.
 • สามารถคำนวณต้นทุนแรงงานทางตรงเข้า Job No
 • สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าในต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป โดยใช้ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นเดือน
 • สามารถระบุเงื่อนไขในการจัดสรรแยกเป็นแต่ละค่าใช้จ่ายได้ เช่น ชั่วโมงแรงงาน, ชั่วโมงเครื่องจักร, จำนวนชิ้นงานที่ผ่านเครื่องจักร, พื้นที่ เป็นต้น
 • สามารถกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเปรียบเทียบกับยอดต้นทุนจริงได้

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานสรุปต้นทุนการผลิตแยกตาม Job No.
 • รายงานสรุปการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต
 • รายงานเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริง
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
  Inventory Management
  ระบบจัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำรายการของคลังสินค้า งานคลังสินค้าสามารถทำรายการรับสินค้าเข้าคลัง, ทำรายการเบิกจ่ายสินค้าจากคลัง, ทำรายการปรับปรุงสินค้าในคลัง, ทำรายการโอนย้ายระหว่างคลังได้ รวมถึงเรื่องการรับคืนสินค้าสำเร็จรูป,วัตถุดิบ
 • รหัสสินค้ารองรับ 40 digit
 • สามารถกำหนดรูปภาพของแต่ละสินค้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น file MS-Excel , file MS-Word , file Acrobat เป็นต้น แนบไว้กับสินค้าแต่ละตัวได้
 • รองรับหน่วยนับได้ไม่จำกัด
 • รองรับระบบ Bin/Location กรณีที่มีการจัดเก็บแบบคลังย่อยในแต่ละคลังสินค้าได้
 • รองรับสินค้าที่เป็น Lot หรือ Serial และสามารถกำหนดรูปแบบ Lot หรือ Serial สินค้าได้เองในสินค้าแต่ละตัว
 • สามารถให้ระบบมีการเบิกเลขที่ Lot no. ให้อัตโนมัติในรูปแบบ FIFO ทำให้ง่ายในการทำงานและบันทึกรายการ
 • รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ มีการควบคุมการเบิกสินค้าที่หมดอายุ
 • โปรแกรมมีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ กรณีที่มีการสั่งซื้อเข้ามาก่อนนำเข้าคลังสินค้า และUser สามารถกำหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้เอง
 • การตรวจสอบคุณภาพ สามารถกำหนดหัวข้อได้ทั้งแบบที่เป็นค่ามาตรฐานและช่วงค่าสูงสุด-ต่ำสุดได้
 • มีการแบ่งหมวดหมู่สินค้าได้เป็นระดับ 5 ระดับ ทำให้แต่ละสินค้าสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มสินค้า
 • สามารถกำหนดงบประมาณสินค้าในแต่ละเดือน แยกตามแผนกและโครงการได้
 • รองรับต้นทุนแบบ FIFO และ Average
 • รองรับการ เบิก จ่าย โอนย้ายและปรับปรุงสินค้าในแต่ละคลังสินค้า
 • สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าคงเหลือในแต่ละคลังสินค้าได้ทันที โดยดูได้ถึงระดับ Bin/Location, ระดับ Lot no. หรือระดับ Serial No.
 • รองรับการตรวจนับสต๊อกสินค้า
 • รายงานต่างๆ สามารถเรียกดูได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
 • ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร
  Machine Maintenance
  ระบบงานที่จัดการเกี่ยวกับการวางแผนดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยบันทึกเวลาช่วงที่จะต้องทำการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนอะไหล่ แล้วระบบจะทำการจองเวลาในเครื่องจักรนั้น เพื่อที่ระบบงานวางแผนจะไม่วางแผนงานลงในเวลาที่จองไว้
 • สามารถกำหนดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการคำนวณตารางการทำงานเครื่องจักร ในระบบวางแผนการทำงานของเครื่องจักร
 • เก็บประวัติการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรได้
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

 • ตัวอย่างรายงาน :
 • รายงานประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • รายงานแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร