how to create a website for free

12 Modules เพื่อการผลิตทุกรูปแบบ

module ที่เชื่อมโยงกัน และสามารถแยกทำงานกันได้อย่างอิสระ

SM

System Manager

  'Module ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลหลักต่างๆที่อยู่ใน ENPRO เช่น รหัสสินค้า สูตรผลิต ขั้นตอนผลิต Vender Customer ฯ'
 • การควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน
 • การเตือนแจ้งงานคงค้างที่ต้องทำของแต่ละผู้ใช้งาน (To do list)
 • การกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร

IM

Inventory Management

  'ระบบจัดการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการทำรายการของคลังสินค้า'
 • การควบคุมสินค้าคงคลัง ดูแลการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกประเภท
 • การตรวจนับสินค้า โอนย้าย ปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพ
 • การควบคุมสินค้าหลากหลายประเภท Lot-Serial-Service-Item
 • การตรวจสอบย้อนกลับประวัติข้อมูลสินค้า (Lot Traceability)

SA

Sale Analysis

  'รองรับรายการเอกสารด้านการขาย และรองรับกระบวนการทางด้านการขาย'
 • การควบคุมการทำงานด้วยฟังก์ชันอนุมัติเอกสารด้านการขาย
 • การเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขายสินค้า
 • การตรวจสอบประวัติการขายสินค้าให้ลูกค้า ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
 • รายงานวิเคราะห์การขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร

PA

Purchase Analysis

  'รองรับรายการเอกสารด้านการซื้อ และรองรับกระบวนการทางด้านการซื้อ'
 • การควบคุมการทำงานด้วยฟังก์ชันอนุมัติเอกสารด้านการซื้อ
 • กำหนดรหัสผ่านการอนุมัติแยกตาม Levelมูลค่าที่สั่งซื้อได้ 3 Level
 • ฟังก์ชันวิเคราะห์การเลือกซื้อสินค้าตาม Vender
 • การตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าของ Vender ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
 • รายงานวิเคราะห์การซื้อที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร

SF

Shopfloor Control

  'ติดตามสถานะการผลิต ควบคุมการผลิต คำนวณต้นทุนการผลิตเบื้องต้น'
 • รองรับการกำหนดสูตรการผลิต(BOM)และขั้นตอนการผลิต(Routing)แบบไม่จำกัด Level
 • มีหน้าจอการบันทึกผลผลิตด้วย Barcode
 • ตรวจสอบจำนวนวัตถุดิบ-งานระหว่างผลิต-สินค้าที่คงเหลือจากการผลิตได้ (WIP)
 • สามารถทราบความแตกต่างของวัตถุดิบตามสูตรและตามที่มีการใช้จริง

JC

Job Costing

  'กระจายค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อการแสดงต้นทุนการผลิตที่ครบถ้วน'
 • การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนของโสหุ้ยที่เกิดขึ้นจริงตอนสิ้นเดือน
 • นำต้นทุน Outsource มาคำนวณเป็นต้นทุนผลิตได้
 • นำต้นทุนนำเข้าจากต่างประเทศมาคำนวณเข้าต้นทุนวัตถุดิบได้

SC

Standard Costing

  'ต้นทุนมาตรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบต้นทุนจริง และสามารถใช้กับการประเมินราคาขาย'
 • สามารถใส่ต้นทุนมาตรฐานรายสินค้า วัตถุดิบ เพื่อที่ใช้คำนวณต้นทุนมาตรฐาน
 • สามารถใส่ค่าใช้จ่ายในการผลิต(Overhead)ค่าแรงงานทางตรง(DL)ต่อสินค้าเพื่อคำนวณเป็นต้นทุนมาตรฐาน

MRP

Material Requirement Planning

  'คำนวณความต้องการวัตถุดิบ เพื่อวางแผนการจัดซื้อ'
 • คำนวณความต้องการสินค้าสำเร็จรูป เพื่อวางแผนการสั่งผลิต
 • การคำนวณที่รองรับงาน Make to Order และ Make to Stock
 • สามารถเลือก Generate ใบสั่งซื้อและใบสั่งผลิตให้อัตโนมัติ

MPS

Masterplan Scheduling

  'แผนการผลิตระยะกลาง และระยะยาว'
 • สามารถเรียกดูแผนการผลิตเพื่อนัดหมายวันส่งสินค้าให้ลูกค้า
 • กำหนดความสำคัญของ Order เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการวางแผนได้
 • สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบบคำนวณ MPS ได้

SH

Detail Scheduling

  'แผนการผลิตระยะสั้น ในระดับนาที'
 • รองรับการจัดทำแผนลำดับงานผลิตของแต่ละใบสั่งผลิต
 • สามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดลำดับงานผลิตของแต่ละเครื่องจักรได้
 • วิเคราะห์กำลังการผลิตแยกตาม กะการทำงานได้

PM

Preventive Maintenance

  'ระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร รองรับการ Maintenance ทั้งแบบ Preventive และ Corrective'
 • เก็บประวัติการซ่อม-บำรุงของแต่ละเครื่องจักร
 • เก็บประวัติการเบิกอะไหล่และวัสดุต่างๆการจ้างSubcontractตามใบแจ้งซ่อม
 • การวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี

TR

Transportation

  'ระบบการจัดส่งสินค้า เพื่อสรุปยอดต้นทุนการขายที่ครบถ้วน'
 • การวางแผนการจัดส่งสินค้าของรถแต่ละคัน
 • แสดงข้อมูลสถานะการใช้รถส่งสินค้าแต่ละคันได้
 • สามารถบันทึกใบสั่งงานรถ กรณีอื่นๆ เช่น รับเช็ค
 • รับสินค้าคืน เป็นต้น

พร้อมความสามารถในการเพิ่มเติมฟังก์ชั่น และ MIS report ผ่านทาง MS POWER BI

2 Editions for your business.

ENPRO Basic


 • ระบบการผลิตเริ่มต้น
  สำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็ก
  หรือธุรกิจที่เริ่มต้นในการเปลี่ยนมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิต
 • 6 Modules
 • ฟังก์ชันการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นใช้ระบบ
 • รายงานมาตรฐานที่สะท้อนผลการทำงานด้านการผลิต
 • เน้นการควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทีมขึ้นระบบที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมแก้ปัญหาที่ตรงจุด

ENPRO Advance


 • ระบบการผลิต ที่มีความยืดหยุ่น รองรับการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ
  สำหรับธุรกิจการผลิตที่ซับซ้อน
  หรือธุรกิจที่ผิดหวังกับการใช้โปรแกรมต่างประเทศ
 • 12 Modules
 • ฟังก์ชันการผลิตที่รองรับการผลิต และการทำงานที่ซับซ้อน
 • รายงานวิเคราะห์การทำงานแต่ละระบบ พร้อมปรับแก้ไขรูปแบบรายงานตามความต้องการของลูกค้า
 • เลือกซื้อ Module ที่ตรงความต้องการ ไม่ต้องซื้อเกินความจำเป็น
 • การวางแผนกำลังการผลิตของเครื่องจักร และจัดลำดับงานผลิต
 • รองรับการคำนวณต้นทุนผลิตที่แม่นยำ และใกล้เคียงความเป็นจริง
 • การบันทึกผลผลิตในรูปแบบ Barcode
 • ทีมขึ้นระบบที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมแก้ปัญหาที่ตรงจุด

เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทาง envision มุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้โปรแกรม enproduction สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ จนได้รับคำชมจากลูกค้ามากมาย และเราจะคงยังก้าวต่อไป

Almost 20 years that we, "envision", continueously improve our "enproduction" to meet our customer requirement with many successful stories. And we will still moving forward ...

follow us on

Contacts for more information.

EnVision Consulting Co.,Ltd.

3599/41 Charoenrat Rd, Bangkhlo
Bangkholaem BKK. 10120


Email: sale@envisionthailand.com
Phone: +66 (02) 291 2072
Fax: +66 (02) 291 2075

ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

3599/41 ถ.เจริญราษฏร์ บางโคล่
บางคอแหลม กรุงเทพ 10120


Email: sale@envisionthailand.com
โทรศัพท์: 0-2291-2072
แฟ็กซ์: 0-2291-2075

โปรแกรมการผลิต EnProduction เป็นโปรแกรมการผลิต [ MRP / MRPII ] ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น + [การวางแผนการผลิต][ Production Planning ] + [การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ][ MRP - Material Requirement Planning ] + [การจัดตารางการผลิต][ Production Scheduling ] + [การวางแผนด้านกำลังการผลิต][ Capacity Planning ] + [การควบคุมการผลิต][ Production Control, Shopfloor Control ] + [การคิดต้นทุนการผลิต][ Job Costing ] + [การบริหารสินค้าคงคลัง][ Inventory Management ] + [การบำรุงรักษาเครื่องจักร][ Machine Maintenance ] + [Dashboard on MS Power BI]