โปรแกรม ERP

ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม ERP


ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม ERP เพื่อโรงงานผลิต มีดังนี้

 1. ข้อมูลของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี จะอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน การจัดการข้อมูลง่าย สะดวกรวดเร็วและทันสมัย
 2. ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานจากทุกฝ่ายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยทำให้การตัดสินใจได้ดี ทันเวลาและถูกต้องมากขึ้น การที่มีข้อมูลที่มีความแม่นยำ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมต่อกันในทุกระบบทุกกระบวนการขององค์กร ทำให้องค์กรรักษาระดับการแข่งขันในระยะยาวได้ดี
 3. การทุจริตในองค์กรน้อยลงและทำได้ยาก เนื่องจากมีการตรวจสอบการทำงานได้ในแต่ละขั้นตอน เช่น การเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบจะมีการบันทึกผ่านโปรแกรม ERP ทุกครั้ง ทำให้รู้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนเบิกสินค้าไป
 4. มีการเก็บข้อมูลประวัติการทำงานทั้งด้านซื้อ ขาย คลัง ผลิตและบัญชี นำไปใช้วิเคราะห์ประเมินผล วางแผนในการทำงานและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ลดเวลาในการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพราะการบันทึกเพียงครั้งเดียวผ่านโปรแกรม ERP สามารถเชื่อมโยงไปกับทุกๆฝ่าย ทั้งการจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การขายสินค้า เช่น ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา สามารถรู้ว่ามีสินค้าอยู่ที่ใดบ้างผ่านคอมพิวเตอร์ หรือจะต้องสั่งผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้ทันที
 6. ในส่วนของการผลิตและคลังสินค้า ผู้บริหารได้รู้ถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์ราคาขายและกำไรขาดทุนขององค์กร
 7. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น ทำให้องค์กรดูทันสมัยไม่ล้าหลัง มีระบบสารสนเทศที่ชัดเจน ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 8. เมื่อรู้ความต้องการของลูกค้าโดยรวม จะทำให้ปรับปรุงความเป็นมิตรต่อลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ตรงจุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว
 9. ลด Lead Time คือ เวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการออกใบสั่งซื้อจนได้รับสินค้า เนื่องจากเมื่อมีโปรแกรม ERP ข้อมูลของทุกๆส่วน จะรวมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทั้งฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ทำให้ฝ่ายจัดซื้อจะรู้ถึงสินค้าวัตถุดิบที่ควรจะสั่งซื้อในทันที เช่น ผู้ประกอบรถยนต์ได้คำสั่งซื้อ จะส่งให้กับฝ่ายผลิตตรวจสอบปริมาณความต้องการวัตถุดิบ แล้วออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ทันที สามารถลดเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนมาเข้าการผลิตได้ทันเวลา โดยที่ไม่ต้องเก็บสต๊อกสินค้าไว้เกินความต้องการ
 10. การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การรู้ถึงสินค้าคงเหลือของแต่ละสินค้าแบบท่วงทันที การกำหนดจุดสั่งซื้อที่ปลอดภัย (Safety Stock) ทำให้ขอสั่งซื้อได้ทันต่อการผลิตหรือการขาย รู้ข้อมูลอายุสินค้าการเบิกจ่ายสินค้าจะทำได้ดีหยิบสินค้าที่หมดอายุก่อนใช้ก่อน ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี
 11. ช่วยให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ในการผลิตแบบ Made-to-Order โปรแกรม ERP สามารถควบคุมและมองเห็นขั้นตอนการผลิตตลอดเวลา ฝ่ายขายได้รู้ว่าออร์เดอร์ผลิตถึงขั้นตอนใด ตอบคำถามลูกค้าได้ทันที ฝ่ายผลิตได้รู้สถานะการผลิตในทุกๆขั้นตอน เชื่อมโยงกับการวางแผนการผลิต ใบสั่งผลิตรายการใดผิดจากที่วางแผนไปมากน้อยเพียงใด สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
 12. ลดเวลาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการเก็บข้อมูลออกแบบผลิตภัณฑ์ สามารถโอนข้อมูลเชื่อมมาเป็นข้อมูลสูตรการผลิตได้ทันที (BOM) และกำหนดเส้นทางการผลิต ขั้นตอนการผลิต (Routing)
 13. ช่วยองค์กรในการปรับปรุงกำลังการผลิต และการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร และแรงงานให้ได้ดีที่สุด ระบบสามารถตรววจสอบกำลังการผลิตตามเครื่องจักรที่กำหนด หรือชิ้นงานของเครื่องจักรที่ผลิตได้ ข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต กำลังการผลิตต่ำสุดหรือสูงสุด จุดที่เป็นคอขวด เป็นต้น ลดเวลาที่เครื่องจักรจะพัง สินค้าผลิตได้ตามเวลาที่ต้องการ
 14. โปรแกรม ERP ช่วยให้การทำงานของฝ่ายจัดซื้อมีคุณภาพ สามารถจัดระดับผู้ขายที่มีคุณภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจัดส่งได้ตามข้อกำหนด สามารถรักษาระยะเวลาและต้นทุนในการจัดส่งสินค้า มีโปรแกรมประเมินผู้ขายทำให้เลือกผู้ขายที่ดีและเหมาะสม

<< สารบัญบทความ

โปรแกรม ERP/โปรแกรมวางแผนการผลิต EnProduction เป็นโปรแกรม ERP โปรแกรมการผลิต [ MRP / MRPII ] ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น + [การวางแผนการผลิต][ Production Planning ] + [การคำนวณความต้องการด้านวัตถุดิบ][ MRP - Material Requirement Planning ] + [การจัดตารางการผลิต][ Production Scheduling ] + [การวางแผนด้านกำลังการผลิต][ Capacity Planning ] + [การควบคุมการผลิต][ Production Control, Shopfloor Control ] + [การคิดต้นทุนการผลิต][ Job Costing ] + [การบริหารสินค้าคงคลัง][ Inventory Management ] + [การบำรุงรักษาเครื่องจักร][ Machine Maintenance ] + [Dashboard on MS Power BI]